Прв билтен

Проектот DigiRUR го објави својот прв билтен поврзан со првите проектни активности. Дознајте повеќе за проектот и организираните Living labs кои се одржаа во сите партнерски земји и имаа за цел да обезбедат информации за планираните активности и да им овозможат на засегнатите страни да ја визуелизираат целта на проектот и неговиот очекуван исход.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589