Бидете успешни во дигиталната ера во руралните средини

Е-учење

Развој на веб-базирана, бесплатна образовна платформа за подобрување на претприемничкото знаење на младите, каде ќе има достапни отворени образовни ресурси и комплетен сет на услуги, алатки и менторство.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589