Μείνε στην Ύπαιθρο και Πέτυχε Επαγγελματικά και Επιχειρηματικά στην Ψηφιακή Εποχή

eLearning

Θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή, ανοικτή και δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών γνώσεων των νέων, που θα περιλαμβάνει ανοικτά διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους με ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών, εργαλείων, καθώς και σχετική καθοδήγηση και υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring).

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589