Πηγές

  1. Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας της Υπαίθρου – δημιουργία ενός μηχανισμού που θα εμπλέκει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας της υπαίθρου και θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της τοπικής διακυβέρνησης, των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρηματιών/επαγγελματιών νέων που θα υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα των νέων της υπαίθρου και την είσοδο τους στην οικονομική δραστηριότητα.
  2. πιχειρηματικότητα της Υπαίθρου στην Ψηφιακή Εποχή – παροχή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους στόχους και τις πολιτικές της Ε.Ε., κυρίως της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), που αποτελεί το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη έως το 2050, των πολιτικών συνοχής, ένταξης και συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή.
  3. Ψηφιακά εργαλεία για επιχειρηματίες της υπαίθρου – Δεξιότητες για επιχειρηματίες της Υπαίθρου – παροχή συμβουλών για επικοινωνία, διαχείριση χρόνου και λήψη αποφάσεων καθώς και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

  4. Διαδικτυακή πλατφόρμα για την  επιχειρηματικότητα της Υπαίθρου – Μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα με εκπαιδευτικό υλικό, ένας πολύτιμος ψηφιακός οδηγός με βίντεο σεμινάρια που περιέχουν συμβουλές και tips για τη νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και μια πλειάδα καλών πρακτικών.
  5. Ψηφιακό εγχειρίδιο για αγροτικά Start Ups & MotiVIDEO – που περιέχουν σύντομες και στοχευμένες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε μια επιχείρηση σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε μια έρευνα μάρκετινγκ, να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, να εντοπίσετε και να προσελκύσετε τους πόρους που χρειάζεστε.

MotiVIDEOS

Τα MotiVIDEO είναι σύντομα βίντεο από χώρες εταίρους με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από διάφορους επιχειρηματίες.
Τα βίντεο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο, ή /και ως παράδειγμα που μπορείτε να εφαρμόσετε στις χώρες σας, καθώς και ως τρόπος για να εντοπίσετε και υλοποιήσετε συνέργειες.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589