Ресурси

  • Рурален екосистем за претприемништво – создавање механизам кој активно ќе ги вклучи засегнатите страни во екосистемот за рурално претприемништво и ќе создаде синергија помеѓу локалната власт, обучувачите за стручно образование и обука и младинските претприемачи/ професионалци кои ќе го поддржат претприемништвото на руралните млади и влезот во економска активност.
  • Рурално претприемништво во ерата на дигитални и климатски промени – обезбедување знаење и корисни информации за првите претприемачки чекори и одржливоста на бизнисот, вклучувајќи ги целите и политиките на ЕУ, главно Зелениот договор кој е новиот економски модел за Европа до 2050 година, кохезија, инклузија и учество во политиките за демократски живот.
  • Дигитални алатки за руралните претприемачи – обезбедување знаење и корисни информации за првите претприемачки чекори и одржливоста на бизнисот, вклучувајќи ги целите и политиките на ЕУ, главно Зелениот договор кој е новиот економски модел за Европа до 2050 година, кохезија, инклузија и учество во демократскиот живот политики.
  • Меки вештини за руралните претприемачи – желба за комуникација, управување со времето и донесување одлуки, како и учество во донесувањето одлуки и активно граѓанство.
  • Веб платформа за рурално претприемништво – платформа со отворени едукативни материјали, дигитален водич со видео упатства, совети и трикови за младинско претприемништво, добри практики.
  • Дигитален прирачник за рурален старт ап и MotiVIDEO – кој содржи кратки и насочени информации за тоа како да основате и управувате бизнис во руралните средини, да направите маркетинг анкета, да започнете бизнис и да ги добиете потребните ресурси.

MotiVIDEOS

MotiVIDEOs се кратки видеа од најдобри практики од различни претприемачи од земјите од кои потекнуваат сите партнери во проектот.
Видеата може да се користат како мотивација, како пример кој што можете да го примените во вашите земји и како начин да пронајдете синергии.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589