Σχετικά

Επισκόπηση έργου

Η Ευρώπη χαρακτηρίστηκε από αργή οικονομική ανάπτυξη και υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, που έγινε ιδιαίτερα αισθητό στις αστικές και αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Το 18,8% των νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 είναι άνεργοι/ες, κάτι που οδηγεί στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα αρνητικής εικόνας για τον εαυτό τους, φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα οξυμένο στους νεότερους σε σχέση με τους μεγαλύτερης ηλικίας κατοίκους της Υπαίθρου. Όσον αφορά στις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, τις εντοπίζουμε σε τρία διακριτά επίπεδα: Το προσωπικό, το οικονομικό και το κοινωνικό. Όσον αφορά στο προσωπικό επίπεδο, οι παρενέργειες, πέραν της προαναφερθείσας αρνητικής εικόνας των νεότερων κατοίκων της υπαίθρου για τον εαυτό τους,  συμπεριλαμβάνουν και την έλλειψη δεξιοτήτων, καθώς και την αύξηση των πιθανοτήτων να μείνουν οι νέοι αυτοί άνεργοι και σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής τους. Αυτό, στο οικονομικό επίπεδο συνεπάγεται χαμηλότερους μισθούς, και καταλήγει και σε κοινωνικό αποκλεισμό, συνθηκών δηλαδή που μειώνουν το συνολικό επίπεδο τόσο της ευημερίας, όσο και της επιτυχίας και ευτυχίας τους, οδηγώντας έτσι τελικά στην αποψίλωση της υπαίθρου από νέους ανθρώπους, που καταλήγουν να αναζητούν καλύτερη τύχη στα κοντινότερα αστικά κέντρα. 

Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων που αφορούν στην ανεργία των νέων της υπαίθρου. Δυστυχώς όμως, βλέπουμε χαμηλότερα επίπεδα νεανικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές απ’ ό,τι στις μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική υστέρηση, εγκατάλειψη αυτών των περιοχών και υψηλά επίπεδα μετανάστευσης, καταλήγοντας σε αποψίλωση της υπαίθρου από νέους ανθρώπους και σε ένα γενικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο για όσους παραμένουν εκεί.

Ένας από τους κύριους λόγους γι’ αυτά τα χαμηλά επίπεδα πρωτοβουλίας για νεανική επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες που έχουν οι νέοι για πρόσβαση σε πληροφορίες και για ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων, ο πιο ‘κλειστός΄ τύπος συμπεριφοράς των νέων της υπαίθρου και η έλλειψη οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση σπουδών και την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Σκοπός του έργου

 Η ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, μέσω της παροχής ενός πλήρους πακέτου όλων των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Συγκεκριμένοι στόχοι

  • Δωρεάν πρόσβαση σε ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό (OER) για την επιχειρηματικότητα στη ύπαιθρο και την ψηφιακή αναβάθμιση.
  • Εύκολη πρόσβαση των οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ή άλλων παρόχων εκπαίδευσης σε ενημερωμένα και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά πακέτα.
  • Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα για την υποστήριξη των νέων της Υπαίθρου με ενεργή εμπλοκή τόσο δημόσιων, όσο και ιδιωτικών φορέων.
  • Ενισχυμένη ικανότητα βιοπορισμού σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, μέσω βιώσιμων επιχειρήσεων και υψηλών εσόδων απασχόλησης.
  • Προσφορά μιας πιο ικανοποιητικής, ασφαλούς (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) και υγιεινής διαβίωσης στην Ύπαιθρο σε επαφή με τη φύση.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589