За проекта

Европа се характеризира с бавен икономически растеж и висок процент на младежка безработица, която е особено изразена в селските райони. 18,8% от младите хорa, живеещи в селските райони на 27-те страни членки на ЕС са безработни, което води до негативни последици както за самите младежи, така и за регионите като цяло. Отрицателните ефекти могат да бъдат групирани в 3 категории – личностни, икономически и социални. Ако ги разгледаме по отделно можем да видим някои странични ефекти от тях. Увеличават се шансовете младежите да продължат да бъдат безработни и в по-напреднала възраст или да получават по-ниски заплати. Липсата на умения и социалното изключване довеждат до условия, които драстично намаляват нивото на щастие и удовлетвореност. 

Насърчаването на младежкото предприемачество е най-добрият начин да се отговори на предизвикателствата, свързани с безработицата. За съжаление  продължаваме да виждаме по-малко младежко предприемачество в селските райони за сметка на големите градове, което води до продължаващо икономическо изоставане в тези райони, високи нива на миграция и нисък стандарт на живот. Една от основните причини за тези ниски нива на предприемачество в селските райони са ограничените възможности за младите хора за достъп до информация и развитие на бизнес знания и умения, „по-затворения“ тип поведение и липсата на финансови средства за придобиване на такива знания и умения.

Цел

Да насърчим младежкото доброволчество в селските райони чрез предоставянето на пълен набор от теоретични знания и практически умения, необходими, за да започнеш бизнес в селски район.

Специфични цели

  • Свободен достъп до обучителни материали за повишаване на дигиталните умения, както и за предприемачеството в селските райони
  • Лесен достъп до актуални и отговарящи на специфичните нужди образователни пакети от ЦПО и други доставчици
  • Създаване на предприемаческа „екосистема“ с активното участие на обществени и частни заинтересовани страни
  • Подобряване на качеството на живота в селските райони устойчив бизнес с висока възвръщаемост
  • Предлагане на по-удовлетворяващ, сигурен (икономически, социален, екологичен) и здравословен живот в контакт с природата.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589