Партньори

GuruServices.Biz

GuruServices.Biz е компания, която фокусира усилията си върху растежа на бизнеса чрез предоставяне на иновативни решения с практическа насоченост, които са ясно измерими и водят до растеж на приходите, пазарния дял и печалбите.

Управлявана от двама партньори – Елена Матиу-Роуз и Джонатан Роуз GuruServices.Biz притежава богат международен опит и оперира в различни индустрии и сектори. Компанията разполага с:

  1. Екип, който обръща внимание на всеки детайл и дава всичко от себе си за изпълнението на всяка задача;
  2. Система от бизнес практики за постигане на най-добрите възможни резултати вътре в екипа и на пазара;

Целта на GuruServices.Biz е да улесни и даде възможност на бизнес екипите на първа линия да максимизират потенциала си и да постигат най-добрите възможни резултати по отношение на приходите и печалбите и оптимално конфигуриране на разходите. 

Те разполагат с първокласен набор от инструменти, компетенции, подходи и методологии за работа, подхранвани от години опит, като прилагат и персонализиран и практически насочен подход, съобразен със специфичните нужди на техните клиенти.

Virtual Campus LDA

Virtual Campus LDA – Ние сме компания, която разработва софтуер и обучава и консултира компании в сферата високите технологии. Ние се стремим към формирането на общество на знанието чрез употребата на дигитални инструменти за обучение. Нашата целева група обхваща както децата в училище, така и възрастни, студенти, преподаватели, курсисти и други професионално заети  в различни сектори лица. Ние разработваме онлайн платформи и курсове, мултимедийно съдържание, образователни стратегии, мобилни приложения, игри и виртуална реалност за учебни цели. Ние имаме на 10 години опит в управлението на европейски проекти и добре развита партньорска мрежа от университети, публични институции, бизнес клубове и сдружения, неправителствени организации и други на национално и европейско ниво. 

Ние имаме практически опит и пряка връзка с пазара като познаваме добре нуждите на компаниите.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)

Международен университет на Каталуния (UIC Barcelona) – основан през 1997 юридическо лице в частна полза. Като неправителствена организация нашият университет се стреми да работи в обществена полза като развива преподавателска и научно-изследователска дейност, насочена към увеличаването на професионалния капацитет, научното, културното и хуманитарното образование на студентите ни. 

Днес университетът обхваща 8 факултета в допълнение към докторантската си програма. Специалностите предлагани от UIC Barcelona включват общо 15 бакалавърски програми и широк набор магистърски програми и след дипломни квалификации. Във всички тях UIC предлага персонализирано образование със силен професионален елемент. Международната ориентация на университета е основно предимство за студентите му – 25% от студентите идват от чужбина. UIC предлага набор от възможности за международен обмен на учащи и преподаватели.

UIC има два кампуса. Единият в Барселона помещава хуманитарните и комуникационните науки, правото, икономиката и социалните науки, както и педагогическия факултет и департамента по архитектура. В този кампус се намира също и Изследователски институт за оценка на публичните политики, Институт за напреднали научни изследвания, Мултилингвистичен институт и докторантската секция.

Кампусът в Сант Кугат помещава факултета по медицински и правни науки, както и факултета по стоматология като се намира на територията на главната болница на Каталуния. 

Натрупването на практически опит, особено в този факултет е основа за добро образование. Кампусът също помещава Университетски институт за пациентска грижа и Институт за биоинжинерни технологии.  

През октомври 2016 UIC подписа „Европейска харта за изследователи“ и „Кодекс за поведение при наемане на изследователи“ с цел насърчаване и подобряване на набирането на изследователи и демонстриране на своя ангажимент към тази инициатива на Европейската комисия. През 2018 университетът беше отличен с награда за отлични научни постижения в областта на човешките ресурси.

LAG

Местна Инициативна Група (МИГ)  „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ е организация, която обединява местното самоуправление, бизнеса и неправителствения сектор в трите общини, попадащи в селски район.  МИГът насочва своите усилия към развитието на местната общност и насърчаване на гражданското участие на местното население чрез провеждането на различни кампании, инициативи и обучения за местния бизнес, младите хора, уязвими групи и други.

CARDET

CARDET е един от водещите научно изследователски центрове в Средиземноморието с експертиза в разработването и изпълнението на проекти, изграждане на капацитет и онлайн образование. Партнира с университети и институти от цял свят, сред които Yale University, университетът на Никозия и Международния съвет на образователните медии.

CARDET има зад гърба си десетки реализирани проекти, свързани с развитие и изграждане на капацитет  и образователни планове за професионално образование , подкрепа за младежта, образование за възрастни, подобряване на грамотността, онлайн обучение, образователни технологии и социална интеграция на маргинални групи.

 

Institute for Technology Transfer and Innovations (ITTI)

Институт за иновации и технологичен трансфер (ИИТТ) – е хъб, работещ създаването и развитието на национална иновационна инфраструктура, разпространение на знания, насърчаване на технологичното предприемачество, трансфер на знания и технологиии и внедряване на пазара на иновативни продукти. Дейностите на института играят ролята на механизъм за развитие и финансиране на проучвания, разработване и внедряване на иновации. Важна роля работата на института играе развитието на сътрудничеството между бизнеса и научната общност. ИИТТ е основан през декември 2013 в гр. Пловдив, България и е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по Закон юридическите лица с нестопанска цел.

IECE

Целта на IECE е да бъде интерфейс за академичната общност и бизнеса, да предоставя взаимна обмяна на опит, знания, умения и експертиза, да създава платформи за обмяна на знания и създаване на мрежи от заинтересовани лица, а също така да разработва програми и дейности за подобряване на живота на бъдещите поколения.

IECE работи с повече от 200 партньори в 25 страни в целия свят.

IECE поставя акцент върху образованието, проучванията и изграждането на капацитет в 6 области: Околна среда, инженерни науки, енергетика, мениджмънт, социални науки и високи технологии. Във всяка от тези области институтът търси най-наболелите въпроси и най-големите предизвикателства на международно ниво.

 Стратегията на института се основава на ориентацията към устойчиво развитие и икономика, основана на знанието, така че да насърчи бъдещите поколения да продължат да откриват, създават, моделират, изпълняват, наблюдават и подобряват научноизследователски и развойни дейности и приложни знания, умения и компетентност които са необходими, за да осигурят благополучието на бъдещите си.

CRE.THI.DEV

„Развитие на творческото мислене“ – CRETHIDEV

CRETHIDEV е неправителствена организация, която се фокусира върху провеждането на  изследвания, както и разработване на проучвания и планове за действие главно в областта на ученето през целия живот, опазването на околната среда, иновациите, заетостта, местното развитие, здравеопазването, спорта и културата.

Чрез обмен на знания и опит, изследователски и обучителни проекти в сътрудничество с университети, компании, публични органи и центрове за обучение, те се стремят да създадат хранилище за знания и да насърчат работата в мрежа, както и усилията за сътрудничество между институции, организации и бизнес асоциации на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво.

CRETHIDEV е създадена и се поддържа от екип от опитни професионалисти с висока научна подготовка, дългосрочно сътрудничество с компании в традиционните сектори на гръцката икономика, високо професионално старание и ентусиазъм. Научната подготовка и експертизата на нейния екип обхваща широка гама от дисциплини и функции.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589