Онлайн обучение

Ще бъде разработена отворена уеб базирана безплатна платформа за обучение за подобряване на предприемаческите умения на младите хора. Тя ще съдържа отворени обучителни ресурси с пълен набор услуги и функционалности, както и възможности за менторство.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589