Πρώτο ενημερωτικό δελτίο

Το έργο DigiRUR κυκλοφόρησε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις πρώτες δραστηριότητες του έργου. Ενημερωθείτε για το έργο και τα Living labs που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες-εταίρους και είχαν ως στόχο να παρέχουν ανατροφοδότηση στην κοινοπραξία DigiRUR για τις προγραμματισμένες δράσεις και να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να οραματιστούν την ανάληψη ευθύνης για το έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589