2ο ενημερωτικό δελτίο

Το έργο DigiRUR κυκλοφόρησε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Ενημερωθείτε σχετικά με το έργο και την Εκπαίδευση που διεξήχθη διαδικτυακά με εκπαιδευτές/ριες από όλες τις χώρες-εταίρους.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029589